Category: Gemeente Helmond

Voltallige oppositie verlaat vergadering

Tijdens de opinievergadering waarin gesproken zou worden over de nieuwe invulling van Brainport Smart District (BSD) is de voltallige oppositie weggelopen van de vergadering. Reden? Het te laat verstrekken van informatie en dat dan ook nog vertrouwelijk ter inzage leggen door het college. De oppositie is van mening dat de regels die we met elkaar hebben afgesproken voor de vergaderorde nageleefd dienen te worden. Die schrijven voor dat tenminste 10 dagen voor een vergadering de stukken beschikbaar moeten zijn. De vertrouwelijke stukken lagen 1,5 dag voor de voor de vergadering ter inzage. De CDA fractie vindt dit niet getuigen van respect naar de gemeenteraad en heeft daarom ook besloten de vergadering te verlaten toen bleek dat de coalitie het allemaal de normaalste zaak de wereld vond. De fractie van Groen Links vond het zelfs nodig om de oppositiepartijen te moeten beledigen en bruuskeren. De ‘gevestigde’ partijen kregen namelijk toegeworpen dat ze zich populistisch gedragen. Zo serieus neemt Groen Links dus de eigen reglementen!

BSD dient een nieuwe invulling te krijgen omdat de door Groen Links verzonnen opzet niet blijkt te werken. De woningen worden nauwelijks verkocht en niemand zit te wachten op een woning waar je de auto niet bij kunt parkeren. Het CDA is al vanaf het begin van mening dat Brandevoort afgebouwd moet worden zoals het in de oorsprong bedoeld is. Opinievergaderingen hebben geen zin als de coalitie al bij voorbaat alles omarmt wat het college (lees wethouder Bonte) heeft verzonnen. Als dan vervolgens de raad wordt gewezen op onjuiste toepassing van de regels dan is de oppositie populistisch. Wij van het CDA zijn niet populistisch maar realistisch in onze aanpak van dit dossier. We moeten bouwen waar de bevolking van Helmond behoefte aan heeft en niet dit soort ‘linkse’ idealistische proefjes die bovendien ook nog eens bakken met geld kosten.

CDA Helmond blijft van mening dat afbouwen in de oorspronkelijke vorm met toepassing van nieuwe technieken die een bijdrage leveren aan het klimaat en een goede energievoorziening mogelijk is. Ook willen wij precies weten waarom het nu in de afgelopen jaren niet gelukt is om de Groen Links idealen te realiseren en wat dat wel niet gekost heeft. Een onderzoek daarna zal wel niet gaan lukken omdat de coalitie bijna ‘slaafs’ achter het college aan loopt.

Read More
images

Oekraïense vluchtelingen verplaatst

Deze week is er veel ophef ontstaan over de verplaatsing van een aantal gezinnen uit de opvang van het voormalige Knippenberg gebouw. De CDA fractie is vooral overvallen met de snelheid waarmee deze mensen naar elders worden verplaatst. Binnen enkele dagen moesten ze vertrekken. Het gaat hier precies om de gezinnen die in afgelopen maanden klachten hebben ingediend tegen de handelwijze van het aanwezige management op de locatie. Wij vragen ons af of hier de “klokkenluiders” niet het slachtoffer zijn geworden van de gehele situatie. Wij denken zeker niet dat de ‘klagers’ geheel zonder ‘schuld’ zijn maar om hele gezinnen dan maar te verplaatsen naar een andere locatie, daarmee lossen we de problemen niet op. Samen met de VVD en Helder Helmond heeft het CDA om een spoeddebat gevraagd om het college de gelegenheid te geven om verantwoording af te leggen over dit dossier. Wanneer het debat gaat plaats vinden is nog niet duidelijk.

Update 9 oktober 2023
In de krant van maandag 9 oktober 2023 stond een artikel vanuit Vluchtelingen Werk Nederland waarin werd gesteld dat de 3 gezinnen die naar een andere locatie zijn overgeplaatst onterecht zijn overgeplaatst. Het onderzoek van vluchtelingenwerk had niet de betrokken gezinnen gehoord. Op basis waarvan zijn dan de conclusies getrokken? Deze zaak begint wel hele rare vormen aan te nemen. CDA Helmond maakt zich grote zorgen over de handelingen van het college van B&W.

Read More
Vlhora__mobiliteit-2

Mobiliteitsplan 2040

CDA Helmond heeft de afgelopen maanden met veel bewoners en ondernemers gesproken over de enorme plannen die het college heeft over de mobiliteitsvisie 2040. Voor de zomervakantie besloot de wethouder om nog eens naar de inbreng van de inwoners en ondernemers te kijken. Daar kwam een bijgestelde visie van naar buiten. Toen wij naar die bijgestelde visie keken konden we maar heel mondjesmaat ontdekken dat er zaken waren aangepast. In de commissievergadering vlak na de zomervakantie kwam de wethouder niet eens aan de beantwoording toe van de vragen en opmerkingen. Daar praten we op 3 oktober 2023 verder over. Op de pagina in De Loop hebben wij onze eerste gedachten al naar buiten gebracht. De visie zoals die er nu ligt kan onze goedkeuring niet krijgen. Teveel ‘wensdenken’ en niet goed doordacht. Wij hebben grote zorgen dat deze visie niet het effect gaat krijgen wat het college ermee beoogd. Wij willen een gedegen en goed doordacht plan en geen proefballonnetjes of luchtfietserij. Bovendien moeten de regiogemeenten betrokken worden want het raakt ook daar de doorstroming van het verkeer.

Read More
huisvdstad-1-2

Kosten huis van de stad vallen duurder uit!

Helmond – Het langverwachte nieuwe gemeentehuis van Helmond zal aanzienlijk duurder uitvallen dan aanvankelijk gepland, vanwege stijgende bouwkosten en problemen tijdens de constructie. Terwijl het stadsbestuur de hogere kosten door materiaalprijzen niet kon vermijden, blijkt uit recente informatie dat de kostenstijgingen ook te wijten zijn aan onvolledige specificaties en aanpassingen aan het oorspronkelijke ontwerp. Hierdoor gaat de eerdere claim dat het project kostenneutraal zou zijn niet langer op. Kritiek die eerder geuit werd, blijkt nu terecht te zijn geweest.

De geplande bouw van het nieuwe gemeentehuis van Helmond, bedoeld om een modern en functioneel onderkomen te bieden aan het stadsbestuur en diens ambtenaren, heeft te maken gekregen met aanzienlijke tegenvallers. Hoewel sommige factoren zoals stijgende materiaalkosten onvermijdelijk zijn in de huidige economische omstandigheden, zijn andere problemen direct te wijten aan tekortkomingen in het projectmanagement.

Volgens betrouwbare bronnen heeft het gebrek aan volledige specificaties in het aanvankelijke bestek geleid tot onvoorziene veranderingen en aanpassingen tijdens de bouw. Deze aanpassingen hebben niet alleen geleid tot vertragingen, maar ook tot aanzienlijke extra kosten. Deskundigen geven aan dat een grondige voorbereiding en een gedetailleerd bestek essentieel zijn om dergelijke complicaties te voorkomen.

De gemeente Helmond had aanvankelijk geclaimd dat het nieuwe gemeentehuis kostenneutraal zou zijn, wat betekent dat de bouwkosten gecompenseerd zouden worden door besparingen op de exploitatiekosten. Echter, de recente ontwikkelingen hebben deze bewering ontkracht en laten zien dat de uiteindelijke kosten van het project beduidend hoger zullen uitvallen dan oorspronkelijk begroot. Deze situatie is een bittere pil voor het stadsbestuur, dat nu moet omgaan met budgetoverschrijdingen en mogelijke bezuinigingen op andere belangrijke gemeentelijke projecten.

De gemeente Helmond erkent dat de kritiek die eerder werd geuit over de haalbaarheid van het kostenneutrale project terecht blijkt te zijn. Hoewel dit een teleurstelling is, benadrukt het stadsbestuur dat het zijn verantwoordelijkheid neemt om de gevolgen van deze situatie te beheersen en ervoor te zorgen dat het nieuwe gemeentehuis zo spoedig mogelijk operationeel zal zijn.

Het nieuws van de kostenoverschrijdingen en de problemen tijdens de bouw van het gemeentehuis hebben bij de inwoners van Helmond geleid tot verontwaardiging en frustratie. Er is een groeiend besef dat dergelijke projecten beter moeten worden beheerd om onnodige financiële lasten voor de gemeenschap

Read More