1e raadsvergadering in huis voor de stad

Foto: Henk van Dijk

Op donderdag 11 april vergaderde de gemeenteraad voor de eerste keer in het nieuwe Huis voor de stad. Bij de aanvang van de vergadering overhandigde een aantal leerlingen van het Vakcollege ook een nieuwe voorzittershamer die door de leerlingen van het Vakcollege is gemaakt. De burgemeester koos voor het ontwerp met de ‘Sky-line’ van Helmond. Mooi dat op deze wijze de leerlingen worden betrokken bij het huis voor de stad. 

Op de agenda van deze eerste vergadering stonden een aantal reguliere onderwerpen die inhoudelijk door de gemeenteraad zijn besproken. Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit, Actualisatie Kadernota Sociaal Domein, Criteria voor de lokale omroep. Maar ook de prijsstijging voor het zwembad en de legesverordening. Al deze onderwerpen konden de instemming van de raad en van het CDA krijgen. 

Op 1 onderwerp konden wij echt geen instemming geven. Bouwgrond in exploitatie Ruusbroecklaan 149 (oude vakcollege). Het college had hiervoor een aantal stukken ‘geheim’ verklaard waardoor de raad hierover in het openbaar niet kon discussiëren. Dat was voor het CDA de reden om TEGEN dit voorstel te stemmen. Wij gaan voor maximale transparantie en konden niet anders stemmen.

Dan waren er nog een aantal moties vreemd aan de orde van de dag die wij gewoon konden steunen. De motie van de VVD voor rookvrije sportparken en de motie van Mì Hellemonders en Groen Links over sollicitaties in het bedrijfsleven konden wij niet steunen. Kijk hier naar de gehele vergadering.  https://helmond.raadsinformatie.nl/vergadering/1152471

Read More

Nieuwe burgemeester voor Helmond

In november 2024 zal burgemeester Elly Blanksma haar taken neerleggen. Zij is dan 12 jaar burgemeester van onze stad geweest. De gemeenteraad van Helmond heeft in maart de profielschets aan de Commissaris van de Koning meegegeven en nu is de sollicitatieprocedure gestart voor de verkiezing van een nieuwe burgemeester. Rond de zomer van 2024 zal bekend worden welke kandidaat door de gemeenteraad zal worden voorgedragen voor deze mooie functie. In de aanloop naar de profielschets hebben maar liefst 1000 inwoners van Helmond kunnen meedenken over het profiel van de burgemeester. In een bijzondere raadsvergadering in November 2024 zal de nieuwe burgemeester worden geïnstalleerd. 

Read More

Raadsvergadering maart 2024

Tijdens de raadsvergadering van maart 2024 is door de gemeenteraad gesproken over de Woonvisie. Het CDA heeft een aantal kritische opmerkingen gemaakt over de bouwbehoefte(n) die er zijn in onze stad. Wij zijn en blijven van mening dat er behoefte is aan grondgebonden woningen maar begrijpen heel goed dat als je als gemeente een schaalsprong moet maken dat hoogbouw niet langer uit te sluiten is. Wonen moet betaalbaar zijn en blijven maar ook bouwers moeten een boterham kunnen verdienen. Stel geen eisen die niet nodig zijn op het gebied van duurzaamheid. CDA Helmond hoopt van harte dat het college de inbreng van onze fractie gaan meewegen.

Dan hebben we ook gesproken over de reglementen die voor de gemeenteraad gelden. Heel erg saai maar wel nodig om goede regels met elkaar af te spreken. Wij hebben als CDA mede een voorstel ingediend voor burgerleden van afgesplitste raadsleden. Dat hebben we bewust gedaan omdat het nu eenmaal kan gebeuren dat raadsleden zich niet meer kunnen vinden in de standpunten van de partij of dat er ruzie ontstaat in een fractie. Door het aanstellen van burgerleden kan zo’n afgesplitst raadslid toch zijn/haar werk blijven doen.
Ook hebben we (samen met andere fracties) kunnen voorkomen dat het inspreekrecht aan te strikte regels zou worden gebonden. Burgers die willen inspreken kunnen dat kort voor een vergadering nu melden en dan kunnen ze hun verhaal doen in de gemeenteraad of commissie. CDA Helmond hecht veel waarde aan inspraak van burgers.

Kijk hier terug naar de raadsvergadering. https://helmond.raadsinformatie.nl/vergadering/1039005

 

Read More

Voltallige oppositie verlaat vergadering

Tijdens de opinievergadering waarin gesproken zou worden over de nieuwe invulling van Brainport Smart District (BSD) is de voltallige oppositie weggelopen van de vergadering. Reden? Het te laat verstrekken van informatie en dat dan ook nog vertrouwelijk ter inzage leggen door het college. De oppositie is van mening dat de regels die we met elkaar hebben afgesproken voor de vergaderorde nageleefd dienen te worden. Die schrijven voor dat tenminste 10 dagen voor een vergadering de stukken beschikbaar moeten zijn. De vertrouwelijke stukken lagen 1,5 dag voor de voor de vergadering ter inzage. De CDA fractie vindt dit niet getuigen van respect naar de gemeenteraad en heeft daarom ook besloten de vergadering te verlaten toen bleek dat de coalitie het allemaal de normaalste zaak de wereld vond. De fractie van Groen Links vond het zelfs nodig om de oppositiepartijen te moeten beledigen en bruuskeren. De ‘gevestigde’ partijen kregen namelijk toegeworpen dat ze zich populistisch gedragen. Zo serieus neemt Groen Links dus de eigen reglementen!

BSD dient een nieuwe invulling te krijgen omdat de door Groen Links verzonnen opzet niet blijkt te werken. De woningen worden nauwelijks verkocht en niemand zit te wachten op een woning waar je de auto niet bij kunt parkeren. Het CDA is al vanaf het begin van mening dat Brandevoort afgebouwd moet worden zoals het in de oorsprong bedoeld is. Opinievergaderingen hebben geen zin als de coalitie al bij voorbaat alles omarmt wat het college (lees wethouder Bonte) heeft verzonnen. Als dan vervolgens de raad wordt gewezen op onjuiste toepassing van de regels dan is de oppositie populistisch. Wij van het CDA zijn niet populistisch maar realistisch in onze aanpak van dit dossier. We moeten bouwen waar de bevolking van Helmond behoefte aan heeft en niet dit soort ‘linkse’ idealistische proefjes die bovendien ook nog eens bakken met geld kosten.

CDA Helmond blijft van mening dat afbouwen in de oorspronkelijke vorm met toepassing van nieuwe technieken die een bijdrage leveren aan het klimaat en een goede energievoorziening mogelijk is. Ook willen wij precies weten waarom het nu in de afgelopen jaren niet gelukt is om de Groen Links idealen te realiseren en wat dat wel niet gekost heeft. Een onderzoek daarna zal wel niet gaan lukken omdat de coalitie bijna ‘slaafs’ achter het college aan loopt.

Read More